„Opracowanie technologii produkcji hybrydowych elementów konstrukcyjnych wykorzystującej robotykę i wielkoskalowy druk 3d”

Beneficjent: Altrinis Sp. z o.o.
Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0039/18-00

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 01. Komercjalizacja wiedzy

Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje
Poddziałanie: 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (prace badawczo-rozwojowe)

Wartość projektu: 5 545 809,30 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 4 370 180,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 399 798,00 PLN

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji elementów konstrukcyjnych, produkowanych w oparciu o robotykę i wielkoskalowy druk 3d.